Menu Close

Vakke / Subjects

Graad 8 en 9:

·        Afrikaans Huistaal

·        English First Additional Language

·        Wiskunde

·        Lewensoriëntering

·        Natuurwetenskap (Fisiese Wetenskap en Lewenswetenskap)

·        Sosiale Wetenskap (Geografie en Geskiedenis)

·        Skeppende Kuns (Drama en Kuns)

·        Ekonomiese en Bestuurswetenskappe (Rekeningkunde en Besigheidstudies)

·        Tegnologie (Landboutegnologie en Voedseltegnologie)

·        Rekenaartegnologie

 

Grade 8 and 9:

·        Afrikaans Eerste Addisionele Taal

·        English Home Language

·        Mathematics

·        Life Orientation

·        Natural Science (Physical Sciences and Life Sciences)

·        Social Sciences (Geography and History)

·        Creative Arts (Drama and Art)

·        Economics and Management Sciences (Accountancy and Business Studies)

·        Technology (Agricultural Technology and Food Technology)

·        Computer Technology

Graad 10-12:

Verpligte vakke:

·        Afrikaans Huistaal

·        English First Additional Language

·        Lewensoriëntering

·        Wiskunde ofWiskundige Geletterdheid

 

Ander vakke:

·        Rekeningkunde

·        Besigheidstudies

·        Verbruikerstudies

·        Geografie

·        Rekenaartoepassingstegnologie (RTT)

·        Lewenswetenskappe

·        Fisiese Wetenskappe

 

Unieke vakke:

·        Ingenieursgrafika en -Ontwerp

·        Verbruikerstudies

·        Toerisme

·        Landboubestuurspraktyke

·        Landboutegnologie

·        Inligtingstegnologie

·        Visuele Kuns

·        Ontwerp

 

Agtste vakke:

·        Dramatiese Kunste

·        Religiestudies

Graad 10-12:

Compulsory subjects:

·        Afrikaans Eerste Addisionele Taal

·        English Home Language

·        Life Orientation

·        Mathematics or Mathematical Literacy

 

Other subjects:

·        Accounting

·        Business Studies

·        Consumer Studies

·        Geography

·        Computer Applications Technology (CAT)

·        Life Sciences

·        Physical Sciences

 

Unique subjects:

·        Engineering Graphics and Design

·        Consumer Studies

·        Tourism

·        Agricultural Management Practices

·        Agricultural Technology

·        Information Studies

·        Visual Art

·        Design

 

Eight subjects:

·        Dramatic Arts

·        Religion Studies