Menu Close

Unieke vakke:

 

 • Inligtingstegnologie – IT & Rekenaartoepassingstegnologie – RTT

 

Inligtingstegnologie – IT (Gr 10 – 12)

 

Inligtingstegnologie het ontstaan uit die groeiende behoefte van die Inligtings- en kommunikasie Tegnologieë (IKT) van ons hedendaagse lewens.

 

“IKT is die samevoeging van netwerke, hardeware, sagteware en kommunikasie deur interaksie van verwerking, bestuur en uitruil van data en inligting.”

 

As basis word die volgende binne IT bestudeer:

 • Persoonlike rekenaar hardeware en sagteware;
 • Netwerk hardeware en sagteware;
 • Ander hardeware en sagteware;
 • Gebruik van IKT in probleemoplossing;
 • Die impak van IKT op die samelewing;
 • IKT se etiese, wetlike en sekuriteitsaspekte;
 • Selfoontegnologie;
 • Video, oudio, radio en digitale tegnologieë.

 

Wat kan ek einde Matriek in IT doen?

 • Analiseer faktore wat algemene werksverrigting van rekenaars beïnvloed;
 • Skep verslae rakende allerdaagse probleme in rekenaars opstellings;
 • Lewer sinvolle sagteware en hardeware aanbevelings vir unieke behoeftes;
 • Demonstreer kennis en begrip oor die inpak van IKT op ons allerdaagse lewens;
 • Kritiese ontleding van Internet sekuriteit;
 • Besef die sosiale en etiese implikasies van IKT;
 • Gevare en inpak van onwettige sagteware;
 • Insameling en veilige stoor van data en inligting;
 • Normalisering van databasisse tot 3NF;
 • Gebruik van multi-tabel databasisse met navrae;
 • Manipuleer ingesamelde data deur gevorderde tegnieke om sinvolle afleidings te maak;
 • Ontwerp en ontwikkel eie werkbare programme wat allerdaagse probleme effektief kan oplos;
 • Effektiewe gebruik van skikkings, tekslêers, databasisse, klasse en objekte;
 • SQL – Structured Query Language
 • OOP – Object Orientated Programming.

 

Wie kan IT vat? Leerlinge …

 • wat in Gr 9 vakkeuses maak;
 • met goeie kommunikasie vaardighede;
 • met goeie Wiskunde vermoëns (Meetkunde);
 • met logiese kognitiewe vaardighede;
 • met baie kreatiwiteit;
 • met probleemoplossings vaardighede;
 • wat belangstel in tegnologiese vooruitgang;
 • wat bereid is om hard te werk;
 • wat geensins lui is nie.

 

Hoe verskil IT van RTT?

In beide vakke word teoretiese sowel as praktiese kennis en vaardighede rakende rekenaar hardeware en sagteware bestudeer. Die verskil tussen die twee vakke lê direk in die diepte van ondersoek wat elkeen aan die onderskeie temas bied.

 

IT as vak bestudeer alle aspekte van hardeware en rekenaar werking in baie meer tegniese diepte as wat die geval in RTT is. Binne die praktiese afdeling van die twee vakke lê die grootste verskil. In IT word daar gefokus op probleemoplossings binne programmering van selfgedefinieerde sagteware. In RTT val die fokus op die volledige begrip van die hele MsOffice pakket nl. Woordverwerking, Sigblad, Databasis en Aanbiedings

 

Rekenaartoepassingstegnologie – RTT

 

Rekenaartoepassingstegnologie is ‘n nuwe vak wat ontstaan het as ‘n verbetering van vorige vakke soos Rekenaartik en Rekenaarstudie SG. RTT betrek ‘n breër algemene kennis van die Inligtings- en kommunikasie tegnologieë(IKT) van ons alledaagse lewe.

 

Omdat IKT voortdurend verander word die volgende areas behandel tydens jou RTT loopbaan:

 • Persoonlike rekenaar hardeware en sagteware;
 • Netwerk omgewings;
 • Gebruik van IKT in probleemoplossing;
 • Die impak van IKT op die samelewing;
 • Kommunikasie tegnologie;
 • IKT se etiese, wetlike en sekuriteitsaspekte.

 

Wat kan ek einde Matriek in RTT doen?

 • demonstreer kennis van hardeware, sagteware en wye area netwerke;
 • demonstreer begrip van probleemoplossing van eenvoudige eindgebruiker probleme;
 • gevorderde manipulasie van lêers en lêergidse;
 • identifiseer en bespreek wetlike, etiese en sekuriteitsaspekte relevant tot IKT;
 • identifiseer die inpak van IKT op die omgewing asook sosiale implikasies op ‘n globale vlak;
 • toepaslike en korrekte toevoer van data;
 • hoogsgevorderde woordverwerking tegnieke;
 • kennis en vaardigheid in sigblad tegnieke;
 • kennis en vaardigheid in databasis tegnieke;
 • kennis en vaardigheid in aanbiedings tegnieke;
 • toepassing van logiese denke in die oplos van geïntegreerde eindgebruiker probleme;
 • interpreteer geskrewe en elektroniese dokument redigering om korrekte afvoer te lewer;
 • effektiewe kommunikasie van inligting deur seleksie van gepaste kommunikasie tegnieke;
 • maak van ingelegte keuses na data-insameling;
 • Logiese denke in die verwerking van data.

 

Wie kan RTT vat? Leerlinge…

 • wat in Gr 9 vakkeuses maak;
 • met goeie kommunikasie vaardighede;
 • met fyn motoriese vaardighede;
 • met logiese en praktiese denkvaardighede;
 • met eie kreatiwiteit;
 • met probleemoplossings vaardighede;
 • met ‘n bereidwilligheid om te leer en nuwe vaardighede in verskeie situasies toe te pas;
 • met ‘n bereidwilligheid tot lewenslange leer.

 

 

 • Ingenieursgrafika en Ontwerp

 

Waarom moet jy bogenoemde vak neem?

 

Indien jy ‘n Argitek of Ingenieur wil word is dit eintlik ‘n verpligte vak.

 

Ons land benodig dringend gekwalifiseerde ambagslui in Ingenieurswese en hierdie loopbaangeleenthede voorsien baie goeie vergoeding.

 

Met Ingenieursgrafika en Ontwerp as ‘n vak sluit die hoofareas van werkvoorsiening Elektriese, Elektroniese, Siviele, Meganiese en Rekenaar-Ingenieurswese in. Studente behoort beroepe as tekenaars te vind in amper enige pos wat die maak van tekeninge vereis voordat die produk vervaardig, gebou, ontwerp, beplan, ens. word.

 

Die IGO student het die opsie om werk te soek direk na skool. In daardie geval kan die student ‘n tekenaar of vakleerling word. ‘n Vakleerling studeer onder leiding van ‘n gekwalifiseerde ambagsman en kan as ambagsman kwalifiseer wanneer die nodige vaardighede verwerf is asook die nodige vaktoets geslaag is. Minimum en maksimum tydbeperkings om te kwalifiseer as ‘n ambagsman is toepaslik. In beide gevalle kan die student sy gr 12 kwalifikasie te verbeter deur deeltyds te studeer aan ‘n VOO kollege, Universiteit van Tegnologie of Universiteit terwyl hy indiens is. In die meeste gevalle sal die werkgewer vaardigheids-ontwikkeling aanspoor en mag die vakleerling se registrasiefooie en/of studiegelde, vir voltooide kursusse, deur die werkgewer betaal word.

 

Die alternatiewe opsie is om te kwalifiseer as ‘n beroepspersoon aan enige van bogenoemde instansies. Argitekte, Ingenieurs, Ontwerpers en Tegnoloë in enige van genoemde ingenieursvelde word beskou as professioneel gekwalifiseerd.

 

Vir verdere inligting aangaande studiegeleenthede in die Ingenieursgrafika en Ontwerp veld, raadpleeg die prospektusse van enige van bogenoemde instansies.

 

 

 • Landboubestuur en -tegnologie

 

Waarom moet jy bogenoemde vakke neem?

 

MHS Landbou poog om seuns en dogters wat hul plek sal volstaan in die boerdery- en breër landboubedryf aan die gemeenskap terug te gee.

 

Die tyd was nog nooit meer reg vir ‘n loopbaan in landbou nie.

 

By MHS word toekomstige landbouers geskool in die teorie en praktyk van Landboubestuurswetenskappraktyke en Landbou Tegnologie.

 

Albei landbouvakke lê ‘n goeie grondslag vir boerdery en leerders het reeds vaardighede bemeester wat hulle kan ondersteun in ‘n naskoolse werksgeleentheid.

 

Landboubestuurspraktyk

 

Landbestuurspraktyk stel leerders bekend aan landbou in die breë. Inligting rakende veral boerderypraktyke wat in die omgewing beoefen word, word op gefokus. In die Gr 10 jaar word diere- en gewasproduksie behandel. Gedurende die Gr 11 jaar word daar gefokus op 2 spesifieke ondernemings nl. vleisbeesproduksie en mielieproduksie. Die bestuur van weidings vorm ook deel van die leerplan. Gr 12 fokus op bestuur. Leerders leer van hulpbronne wat gebruik word, boekhouding, arbeid, waardetoevoeging en bemarking.

 

Leerders kry gedurende die 3 jaar geleentheid om verskeie kursusse by te woon, wat reeds ‘n bydrae lewer tot hul CV. Kursusse wat aangebied word behels: beesbeoordeling, kunsmatige inseminasie, dragtigheidsondersoeke en skaapskeer. ‘n Ploegkompetisie word aangebied indien die omstandighede gunstig is.

 

Prakties vind een maal per week op die Middieplaas plaas. Hier word vaardighede van beesproduksie aangeleer soos onthoring, brandmerk, merk, onthoring, inenting en gesondheid. Rondom gewasproduksie word leerders blootgestel aan grondmonsterneming, plantestand, maak van kuilvoer, bemesting en oes.

 

Landboutegnologie

 

Landboutegnologie stel leerders bekend aan talle landbouingenieurs komponente wat van toepassing is op die plaas. Veiligheidsmaatreëls rakende implemente, elektrisiteit, voertuie en werkswinkels word behandel. Vaardighede om te sweis word aangeleer en leerders voltooi ‘n praktiese projek. Temas wat ook aandag geniet is metale, elektrisiteit, meganika, watervoorsiening en heinings.

 

Leerders woon Nampo by, asook ‘n baaldag waartydens die proses van baal gedemonstreer word. Die werking van ‘n baalmasjien word ook breedvoerig behandel.

 

 

 • Vebruikerstudies

 

Waarom moet jy bogenoemde vak neem?

 

Die vroeë Huishoudkunde in skole het verander na Verbruikerstudie. Huishoudkunde was meer gerig op die individu, gesin en die gemeenskap waar Verbruikerstudie gerig is op die verantwoordelikheid van die verbruiker.

 

Verbruikerstudie leer leerders oor verantwoordelike en ingeligte verbruikersgedrag met verwysing na voedsel, kleding, behuising, meublement en huishoudelike apparate. Verbruikerstudie het ten doel om leerders te leer om ingeligte verbruikersgedrag met verwysing na voedsel, kleding, behuising, meublement en huishoudelike apparate. Verbruikerstudie het ten doel om leerders te leer om ingeligte besluite te neem en om optimaal gebruik te maak van hulpbronne om menslike welstand te verbeter. In die praktiese afdeling van die vak het leerders die geleentheid om verskillende produkte te maak en bemark.

 

 

 • Visuele Kuns en Ontwerp

 

Waarom moet jy bogenoemde vak neem?

 

By MHS word hierdie twee vakke deur uiters bekwame en toegewyde onderwysers aangebied.

Hulle leerders maak na skool hul merk nie net in Suid Afrika nie, maar ook in die wêreld.

 

In wye velde wat strek van die filmbedryf, mode-ontwerp, beeldende kunste, juweelontwerp tot die formele besigheidsektor.

 

Me. Marion Duvenage wat aan die hoof van hierdie departement staan is self ‘n oud-Middie.

Haar kundigheid word hoog aangeskryf deur die Departement van Onderwys asook die breër kunsgemeenskap.

 

 

 • Toerisme

 

Waarom moet jy bogenoemde vak neem?

 

Leerlinge kan Toerisme neem saam met ‘n universiteitstoelatingsvak en nog steeds verder gaan studeer. Toerisme is ‘n insig vak en is baie interessant. Sommige leerlinge neem Toerisme om hul PTP-Telling te lig.

 

Die vak Toerisme behels die volgende:

Graad 10:

Toerisme sektore, Toerbeplanning, Binnelandse toerisme, Trekpleisters in SA, Volhoubare en verantwoordelike toerisme, Bemarking, Kultuur en erfenis, Kommunikasie en kliëntediens

 

Graad 11:

Toerisme-sektore, Lughawens in SA, Vervoersektore, SA Kultuur en erfenis, Buitelandse valuta, Globale verspreidingsisteme, Bemarkingstegnieke, Trekpleisters in SADS-lande

 

Graad 12:

Wêreldgebeure, Politieke situasies, Toerbegrotings, gesondheid en veiligheid, Reisdokumente, Wêreldtydsones, Wêreldikone, Buitelandse valuta, Betaalwyses, Wêrelderfenisterreine, Diensvoorwaardes

 

Leerlinge kan toerisme neem as hulle die volgende beroepe wil volg:

Reisagent, Reiskonsultant, Toergids, Beroep in hotelbedryf, Motorhuur maatskappye, Toerisme informasiesentrums, Gastehuise/Lodges, Grondpersoneel by lughawens